แนะนำบริษัท
ทักทายจากประธาน
คำสัญญาจากเรา


ทักทายจากประธาน
 

          ปณิธานของเราคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้าและระหว่างกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โดยอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นไว้วางใจและความร่วมมืออันดี ในยุคโลกาภิวัฒน์ดังเช่นปัจจุบันนี้

ความหลากหลาย คุณภาพ และการขนส่ง คือหัวใจของการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมถึง

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่มั่นคงและพร้อมจะเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง 

 

Copyright ╘ 2008 N&E Global Trade, LLC. All Rights Reserved